Algemene voorwaarden

Pedicure Corinda
Boomstraat 57

5038 GN  TILBURG
Geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 18079803 met BTW nummer NL811024076B01.

Hierna te noemen “Pedicure Corinda”.

Algemeen:
Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Pedicure Corinda heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Artikel 1. Definities
Pedicure Corinda, gevestigd te Tilburg.

De Consument: Een gebruiker die een dienst of product afneemt.

Bestelling(en):
Een door Pedicure Corinda ten name van de Consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.

Product(en):
Een product of dienst, ofwel artikel, dat volgens de publieksinformatie van Pedicure Corinda op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden.

Zending(en):
Eén of meerdere producten, in de door of in opdracht van Pedicure Corinda verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking dan wel verzending middels e-mail en/of SMS.

Voorwaarden:
De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die Pedicure Corinda van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten en diensten aan de Consument, en voor zover Pedicure Corinda kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de Consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding in iedere overeenkomst tussen Pedicure Corinda en een Consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pedicure Corinda, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aanbiedingen
Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de Consument te zijn aanvaard, tenzij binnen een week schriftelijke bezwaren worden geuit of wijzigingen worden aangebracht. 

Artikel 4. Levering
1. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. De Consument heeft de mogelijkheid de afname van diensten en producten te herroepen totdat de diensten en/of producten ter beschikking zijn gesteld. De diensten en/of producten zijn ter beschikking gesteld indien de Consument de fysieke dan wel digitale cadeaukaart(en) heeft ontvangen.
2. De leveringsvoorwaarden worden overeenkomstig de laatst geldende Incoterms-2000 normen van de internationale Kamer van Koophandel uitgelegd, tenzij anderszins wordt bepaald.
3. Behoudens andersluidende afspraak is de plaats van de aflevering het ingevulde e-mailadres, GSM-nummer dan wel een ingevoerd fysiek afleveradres van de Consument.
4. Pedicure Corinda is, indien noodzakelijk, gerechtigd in gedeelten te leveren.
5. Consument is zelf verantwoordelijk voor ingevoerde leveringsgegevens zoals e-mailadres, GSM-nummer of fysiek adres. In geval van onjuiste invoer van gegevens kan Pedicure Corinda het product / de dienst niet nogmaals uitleveren, in het bijzonder tegoeden op cadeaukaarten niet vergoeden.
6. Consument is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van het juiste product. Verkeerd aangeschafte cadeaukaarten kunnen niet worden geruild indien de cadeaukaart(en) conform artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden reeds geleverd is.
7. In geval van (een vermoeden van) onrechtmatig gebruik van een betaalmethode (waaronder o.a. diefstal, oplichting, verduistering of fraude) is Pedicure Corinda gerechtigd producten en/of diensten niet uit te leveren. In geval van vermoeden van onrechtmatig gebruik is Pedicure Corinda gerechtigd de activatie van producten op te schorten en pas uit te leveren na onmiddelijke betaling door Consument.
8. In geval van technische storingen is Pedicure Corinda gerechtigd producten en/of diensten niet uit te leveren. Indien door storingen een verkeerd aantal producten of producten met een verkeerde waarde worden uitgeleverd is Consument verplicht Pedicure Corinda hiervan op de hoogte te stellen en de eventueel te veel ontvangen producten ongebruikt retour te zenden. Indien Consument de teveel geleverde producten en/of diensten niet retour zendt worden deze als geaccepteerd gezien en in rekening gebracht.

Artikel 5. Levertijd
1. De door Pedicure Corinda opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan 7 dagen overschrijden.
2. Bij niet tijdige levering dient de Consument Pedicure Corinda via het contactformulier op www.PedicureCorinda.nl in gebreke te stellen en Pedicure Corinda een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Geldigheid
1. De Pedicure Corinda cadeaukaart is een kaart met een beperkte geldigheidsduur. Na activatie dient de kaart binnen één jaar verzilverd te worden op deze website. Na het verstrijken van van deze termijn kan de Consument geen aanspraak meer maken op het saldo. 

Artikel 7. Informatie, gegevens en intellectuele eigendomsrechten
1. Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door Pedicure Corinda te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en / of garantieaanduiding.
2. Pedicure Corinda mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig aan Pedicure Corinda verstrekte informatie en gegevens.
3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak komen intellectuele eigendomsrechten op merken, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke in alle voorkomende gevallen toe aan Pedicure Corinda.

Artikel 8. Garantie
1. Pedicure Corinda garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd. Pedicure Corinda garandeert daarbij dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is Pedicure Corinda verplicht binnen 14 dagen nadat de Consument haar schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
3. Pedicure Corinda kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
4. De Consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
o Pedicure Corinda tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;

o Indien de Consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;

5. De garantie vervalt indien de Consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling en / of toepassing van een gegarandeerde zaak.
6. De Consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.
7. In geval van cadeaukaarten geeft Pedicure Corinda enkel de garantie dat de verstrekte codes en kaarten ongebruikt zijn op het moment van verstrekking aan de Consument. Na levering is de Consument verantwoordelijk voor de verstrekte cadeaukaarten dan wel tegoeden.

 Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

1. De Consument dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk -te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
o of de juiste zaak is geleverd;
o of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de Consument deze binnen 3 dagen na levering aan Pedicure Corinda te melden. Ingeval van tijdige kennisgeving behoudt Pedicure Corinda zich het recht voor ofwel de geleverde goederen te vervangen ofwel de koopprijs te restitueren. Enige andere aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid tot betaling van enige schadevergoeding.
3. De Consument is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.
4. De Consument is verplicht alle aanwijzingen betreffende het opslaan en behandelen van de geleverde zaken, alsook beschreven in een specifiek voor de geleverde zaken meegeleverde specificatie, dan wel gebruiksaanwijzing strikt op te volgen.
5. Pedicure Corinda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bovenstaande niet wordt opgevolgd.
6. De geleverde zaken die door de Consument zijn afgewezen kunnen slechts aan Pedicure Corinda worden geretourneerd indien Pedicure Corinda vooraf schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend.

Artikel 10. Prijs.
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen voor Consumenten
• in Euro
• inclusief BTW (indien van toepassing)
• op basis van door Pedicure Corinda gehanteerde minimum hoeveelheden
• exclusief bezorgkosten voor levering in Nederland

 Artikel 10a. Verzilvering.

  1. De Consument betaalt geen verzendkosten voor het versturen van de met de Keuze Cadeaukaart gekozen cadeaukaarten naar fysieke adressen.
    2. Pedicure Corinda behoudt zich het recht voor de keuzemogelijkheden voor het verzilveren van Keuze Cadeaukaarten op elk moment te beperken of aan te passen.

Artikel 11. Betaling.
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto vooraf te geschieden.
2. De Consument wordt- zonder nadere ingebrekestelling door Pedicure Corinda geacht in verzuim te zijn indien het verschuldigde niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan. Onverminderd enig ander aan Pedicure Corinda toekomend recht heeft het debiteurenverzuim in ieder geval de volgende consequenties:
3. De Consument is niet gerechtigd enige tegenvordering op Pedicure Corinda te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de Consument zijn de vorderingen van Pedicure Corinda en de verplichtingen van de Consument jegens Pedicure Corinda onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de Pedicure Corinda is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
2. Voor plaatsing van zaken bij Consument heeft Pedicure Corinda een verzekering afgesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijke in de branche van Pedicure Corinda. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de Consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.
3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 11 van deze voorwaarden.

 Artikel 13. Overmacht

1. Pedicure Corinda heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Pedicure Corinda onafhankelijk is en welke Pedicure Corinda ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.

2. Pedicure Corinda heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pedicure Corinda haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Pedicure Corinda opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pedicure Corinda niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Geschillen
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam met dien verstande dat Pedicure Corinda ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument voor te leggen.

Artikel 15. Privacy
De door Consument verstrekte gegevens worden opgenomen in het Pedicure Corinda Consumentenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het Consumentenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.